Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden van Kings Casino & Equipment, deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer je iets besteld op de website van Kings Casino & Equipment  www.kingscasino.nl

Definities

1. Kings Casino & Equipment is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder registratienummer 67793975 handelend onder de naam :Kings Casino & Equipment
2. Website: de website van Kings Casino & Equipment , is  www.kingscasino.nl

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kings Casino & Equipment  zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kings Casino & Equipment  slechts bindend, indien en voor zover deze door Kings Casino & Equipment  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1. Alle op de website en in andere van Kings Casino & Equipment afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kings Casino & Equipment kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Kings Casino & Equipment afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Kings Casino & Equipment kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Kings Casino & Equipment en het voldoen aan de daarbij door Kings Casino & Equipment gestelde voorwaarden.
2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kings Casino & Equipment onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kings Casino & Equipment het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Kings Casino & Equipment kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Kings Casino & Equipment op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5. Kings Casino & Equipment heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Kings Casino & Equipment is ontvangen, stuurt Kings Casino & Equipment de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Kings Casino & Equipment is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
3. De levertermijn bedraagt in beginsel 7 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Kings Casino & Equipment.
4. Indien Kings Casino & Equipment de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5. Kings Casino & Equipment raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7. Kings Casino & Equipment is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Kings Casino & Equipment binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Kings Casino & Equipment een raming van deze kosten. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.
3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

  1. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kings Casino & Equipment de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen Tenzij Kings Casino & Equipment aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kings Casino & Equipment wachten met terugbetalen tot Kings Casino & Equipment het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
    6 .Het herroepingsrecht geldt niet voor:
    -Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
    -Speeltafels en Roulettewielen, eigen design pokerchips

Betaling

1. Klant dient betalingen aan Kings Casino & Equipment volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kings Casino & Equipment is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Leveringen uitsluitend bij vooruitbetaling.

Garantie

1. Kings Casino & Equipment staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kings Casino & Equipment er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Kings Casino & Equipment, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kings Casino & Equipment daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Kings Casino & Equipment de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Persoonsgegevens

1. Kings Casino & Equipment verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kings Casino & Equipment gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per email en whatsapp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vaststaat.

Transportkosten:

Bij bestelling van speeltafels en roulettewielen wordt de klant geïnformeerd over de in  krat, en transportkosten, deze worden apart berekend, prijzen zijn verschillend per locatie, postcode. .

Kings Casino & Equipment CV

Woestduinstraat 155
1059 SV Amsterdam
Tel 020-6154004
Mob. 06-46020937

www.kingscasino.nl

info@kingscasino.nl